Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování služby Kasíruj.cz

I. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují podmínky poskytování služby Kasíruj.cz. Pro Jokiro s.r.o. a zákazníka jsou závazné okamžikem registrace zákazníka do služby Kasíruj.cz.

II. Služba Kasíruj.cz spočívá v úplatném poskytnutí cloudového pokladního systému.

III. Jokiro, s. r. o., je povinna:

 1. nakládat s daty zákazníka pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služby Kasíruj.cz
 2. nezasahovat do obsahu těchto dat
 3. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služby Casmesh, jejichž prozrazením by způsobila zákazníkovi škodu

Výjimky z uvedeného stanoví pouze zákon, nebo rozhodnutí příslušných orgánů.

IV. Jokiro, s. r. o., je povinna zajistit nepřetržitou dostupnost služby Kasíruj.cz. Jokiro, s. r. o., však neodpovídá za přerušení způsobené vyšší mocí, poruchou na zařízení dodavatelů energií a služeb, ostatních sítí Internetu, nebo neoprávněným zásahem třetích osob, jestliže tomu nebylo možné zabránit s vynaložením odborné péče. Jokiro, s. r. o., je oprávněna přerušit poskytování služby Kasíruj.cz na nezbytnou dobu, nejdéle však na 90 minut v jednom dni, z důvodu havárie, opravy a údržby; nejde-li o případ nouze, Jokiro s.r.o. je povinna na to zákazníka upozornit alespoň jeden den předem.

V. Jokiro, s. r. o., je oprávněna:

 1. provést kontrolu dat v případě podezření, že zákazník porušuje tyto VSP
 2. omezit nebo přerušit poskytování služby Kasíruj.cz, a ve výjimečných případech účet zákazníka zrušit, z důvodů uvedených v čl. XII.

Nebude-li tomu bránit zákon, rozhodnutí příslušného orgánu, případně okolnosti, které nelze odvrátit s vynaložením odborné péče, je Jokiro, s. r. o., povinna v případě zrušení účtu zákazníku umožnit, aby si svá data stáhl a tím zabránil jejich ztrátě nebo poškození.

VI. Jokiro, s. r. o., neodpovídá:

 1. za škodu, kterou si zákazník způsobí porušením VSP
 2. za škodu způsobenou třetím osobám tím, že zákazník poruší VSP
 3. za škodu způsobenou na mobilním zařízení zákazníka v důsledku poskytování služby Kasíruj.cz, jíž nebylo možné zabránit s vynaložením odborné péče
 4. za ztrátu nebo poškození dat zákazníka, jimž nebylo možné zabránit s vynaložením odborné péče
 5. obecně za škodu způsobenou zákazníku nebo třetí osobě, jež by převyšovala dosud uhrazenou cenu dle čl. IX.

Pokud by Jokiro, s. r. o., dle práva byla povinna nahradit třetí osobě škodu v důsledku porušení VSP ze strany zákazníka, stejně tak byla-li by jí uložena sankce rozhodnutím příslušného orgánu za to, že zákazník porušil VSP, má vůči zákazníku právo na to, aby jí poskytl plnou regresní náhradu, a to do 15 dnů od její žádosti. V případě, že to neučiní, je zákazník povinen uhradit Jokiro s.r.o. kromě dlužné částky i 0,1% z dlužné částky denně.

VII. Zákazník je oprávněn zřídit si účet Kasíruj.cz a používat jej. Dále je oprávněn odstoupit od právního vztahu s Jokiro, s. r. o., do 7 dnů do okamžiku, kdy se pro něj VSP staly dle čl. I. závazné, s tím, že má nárok na vrácení uhrazené ceny.

VIII. Zákazník je povinen:

 1. poskytnout Jokiro, s. r. o., za účelem řádného poskytování služby Kasíruj.cz úplné a pravdivé informace (jedná se zejména o kontaktní a fakturační údaje)
 2. v případě jejich změn, tyto změny oznamovat Jokiro, s. r. o., nejpozději do 10 dnů, jinak odpovídá za to, že Jokiro, s. r. o., jednala v dobré víře ve správnost původních informací
 3. poskytovat Jokiro, s. r. o., nezbytnou součinnost za účelem řádného poskytování služby Kasíruj.cz
 4. tajit heslo a přidělený identifikátor společnosti a v případě, že hrozí jejich prozrazení, neprodleně informovat Jokiro, s. r. o.

IX. Zákazník je povinen hradit za poskytování služby Kasíruj.cz cenu, která bude vypočtena jako 0,3 % z celkového obratu zákazníka za minulý kalendářní měsíc včetně DPH. Tato výsledná cena za Kasíruj.cz je vždy bez DPH. Zákazník je povinen cenu hradit na výzvu Jokiro, s. r. o., přičemž účetní doklad mu bude vystaven až po její úhradě. Dnem úhrady ceny je den připsání částky na účet Jokiro, s. r. o., nebo den, kdy bude uhrazena v hotovosti.

Neuhradí-li zákazník cenu řádně a včas, může mu Jokiro, s. r. o., po uplynutí 10 dnů omezit nebo přerušit poskytování služby Kasíruj.cz a uplynutí 20 dnů zrušit účet. V tomto případě je zákazník povinen uhradit Jokiro, s. r. o., kromě dlužné částky i 0,1% z dlužné částky denně.

X. Zákazník plně odpovídá za to, že data jím ukládaná na účet Kasíruj.cz neohrožují věřený zájem, neodporují dobrým mravům, zvyklostem, zásadám poctivého obchodního styku a nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, včetně norem EU a mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. Plně odpovídá rovněž za to, že jejich ukládáním nebudou dotčena práva třetích osob, zejména jejich práva k nehmotným statkům. Jinak výslovně řečeno, za obsah dat ukládaných na účet Kasíruj.cz Jokiro, s. r. o., nijak neodpovídá.

XI. Jokiro, s. r. o., a zákazník spolu komunikují a činí i právní úkony, směřující ke změně nebo zrušení jejich vzájemného právního vztahu, především emailem. Emailová zpráva je postavena na roveň poštovní zásilky. Emailová zpráva se považuje za doručenou okamžikem jejího zaslání, i když se o ní její adresát nedozvěděl.

XII. Právní vztah mezi Jokiro, s. r. o., a zákazníkem lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Jokiro, s. r. o., i zákazník jsou oprávněni podat výpověď i bez udání důvodu s tím, že jejich právní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. V případě, že zákazník poruší čl. IX. nebo X. VSP, Jokiro s.r.o. je oprávněna jejich právní vztah vypovědět s okamžitou účinností, a to prostřednictvím zrušením účtu Kasíruj.cz bez dalšího upozornění.

XIII. Jokiro s.r.o. je oprávněna VSP jednostranně měnit. Změna VSP je účinná zveřejněním na webu služby Kasíruj.cz. Jokiro s.r.o. je povinna archivovat veškeré předchozí verze VSP. V případě změny VSP, která by podstatně měnila jeho právní postavení, je zákazník oprávněn jeho vztah s Jokiro, s. r. o., vypovědět s okamžitou účinností, a to nejpozději do 10 dnů od jejího zveřejnění.


Obecné oznámení o zpracování osobních údajů Jokiro s. r. o.

I. Jokiro s. r. o. je správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytovaných zákazníky využívajících její služby Kasíruj.cz a dalšími osobami, jež k tomu případně zmocní.

II. Ochrana osobních údajů je pro Jokiro s. r. o. principiální a probíhá u ní v souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. nařízením EP a Rady č. 3016/679 (GDPR).

III. Předpokladem správy a zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob (dále jen »osobní údaje«) je nabytí závaznosti Souhlasu s nakládáním s osobními údaji, jehož aktuální znění je zveřejněno na webu Kasíruj.cz

IV. Jokiro s. r. o. shromažďuje zejména tyto kategorie osobních údajů

 1. identifikační údaje, jako je např. jméno a příjmení fyzické osoby
 2. a adresní údaje, jako jsou např. poštovní adresa, telefon a email

V. Jokiro s. r. o. shromažďuje osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem poskytování služby Kasíruj.cz

VI. Osobní údaje jsou spravovány a zpracovávány Jokiro s. r. o. v ČR prostřednictvím cloudových služeb, jež se nachází v ČR

K osobním údajům nemá kromě Jokiro s. r. o., zákazníka a jeho případného zmocněnce, nikdo třetí přístup. Výjimky stanoví zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

VII. Nedohodnou-li se Jokiro s. r. o. a zákazník jinak, Jokiro s. r. o. může uchovávat osobní údaje po dobu 10 let od zániku dotyčného smluvního vztahu se zákazníkem, poté budou zničeny, ledaže zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu stanoví něco jiného.

VIII. Pokud by měl zákazník za to, že jeho osobní údaje nejsou ze strany Jokiro s. r. o. spravovány a zpracovávány správně, úplně a v souladu se zákonem, může požadovat o jejich náhled, opravu či doplnění, nebo smazání.

Souhlas s nakládáním s osobními údaji

I. Jokiro s. r. o. je správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytovaných zákazníky využívajících její služby Kasíruj.cz a dalšími osobami, jež k tomu zmocní, ve smyslu Obecného oznámení o zpracování osobních údajů Jokiro s. r. o. zveřejněného na webu Kasíruj.cz.

II. Okamžikem registrace do služby Kasíruj.cz uděluje zákazník Jokiro s. r. o. souhlas ke správě a zpracování osobních údajů, jež Jokiro s. r. o. poskytl při registraci a bude jí je poskytovat při využívání služby Kasíruj.cz.

III. Za osobní údaje se považují zejména obchodní firma, titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné případně identifikační číslo, bydliště/sídlo či jiná podobná adresa, telefonní číslo, emailová adresa a čísla bankovních spojení.

IV. Osobní údaje jsou Jokiro s. r. o. shromažďovány, spravovány a zpracovávány pouze a v nezbytném rozsahu pro účely poskytování služby Kasíruj.cz, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas.

V rámci toho je Jokiro s. r. o. oprávněna využívat osobní údaje i např. pro její vnitřní potřebu (statistiky, analýzy, plánování atp.) a marketingové účely.

V. Osobní údaje může Jokiro s. r. o. zpracovávat a uchovávat ještě po dobu 10 let od skončení vztahu se zákazníkem, nedohodnou-li se jinak a nestanoví-li-li jinak ani zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

VI. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány Jokiro s. r. o., případně k tomu může zmocnit třetí osobu a zavázat ji k plnění stejných povinností, jako má ona a za jejichž porušení Jokiro s. r. o. odpovídá, jakoby je plnila samostatně.

Osobní údaje jsou shromažďovány v ČR, především v elektronické podobě, přičemž Jokiro s. r. o. je oprávněna z nich vytvářet databáze.

VII. Zákazník prohlašuje, že byl řádně informován o shromažďování, správě a zpracování jeho osobních údajů, jakož i o účelu, z jakého k tomu dochází, i okruhu osob, které k nim mají přístup.

VIII. Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že jeho osobní údaje poskytuje Jokiro s. r. o. dobrovolně a že je tedy oprávněn souhlas s jejich shromažďováním, správou a zpracováním kdykoli a bezpodmínečně odvolat s tím, že Jokiro s. r. o. je povinna tuto činnost ukončit nejpozději do 7 pracovních dnů a zákazník si je vědom případných právních následků s tím spojených (viz např. XII. Všeobecných smluvních podmínek zveřejněných na webu Kasíruj.cz).

IX. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen ze strany Jokiro s. r. o. i o jeho právu na přístup k osobním údajům, které o něm Jokiro s. r. o. shromažďuje, spravuje, resp. zpracovává, jakož i o právu domáhat se jejich opravy či doplnění.

X. Jokiro s. r. o. si vyhrazuje právo text tohoto Souhlasu s nakládáním s osobními údaji jednostranně měnit s tím, že taková změna nabývá účinnosti 10 den od jejího zveřejnění na webu Kasíruj.cz. Zákazník má právo do 10 dnů od účinnosti takové změny smluvní vztah s Jokiro s. r. o. ukončit, a to s účinností doručení takového oznámení Jokiro s. r. o.